Grünerløkka Carpark

Photo, 2003 Photo, 2003 Photo, 2003

Grünerløkka Carpark 
Photo, 2003